کاندیدای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کاندیدای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 کاندیداتوری مهندس علیپوران ریاست هیئت مدیره شرکت استحکام پژوهان حاتم زمین در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ۱۴۰۰

جهت کمک به توسعه جایگاه ویژه مهندسین در استان خراسان رضوی

نظر بدهید