نمایندگی بانک پاسارگاد در مشهد

نمایندگی بانک پاسارگاد در مشهد


انجام مدیریت و نظارت فعالیت های ساختمانی کلیه شعب بانک پاسارگاد در شهر مشهد مقدس و همچنین پیگیری پروژه هتل نگین پاسارگاد در خیابان آیه الله شیرازی و برج اداری پاسارگاد در خیابان دانشگاه توسط مدیران شرکت استحکام پژوهان حاتم زمین انجام گردید.