تجیز و بازسازی شعب بانک شهر در مشهد

تجیز و بازسازی شعب بانک شهر در مشهد


انجام امور مربوط به تخریب، بازسازی و تجهیز شعب بانک شهر در بلوار سجاد و مهمانسرای بانک شهر توسط مدیران این شرکت انجام گردید.