اجرای مخزن 10 هزار مترمکعبی ملاس خام

بازدید : 3108   |      

اجرای کامل عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و نظارت بر بتن ریزی مخزن 10 هزار مترمکعبی ملاس خام

پیرو قرارداد منعقده، شرکت ایران ملاس کلیه عملیات مربوط به آرماتور بندی، قالب بندی و نظارت بر عملیات بتن ریزی مخزن زمینی ملاس خام در محل کارخانه خود را با ابعاد و احجام زیر به شرکت استحکام پژوهان حاتم زمین واگذار نمود.

ابعاد مخزن 35*35 متر، ارتفاع 7.5 متر

فونداسیون کف در محدوده دیوارهای جانبی مخزن و ستونها به ضخامت 40 سانتیمتر و در سایر نقاط مخزن به ضخامت 20 سانتیمتر با شبکه آرماتور 25*25 سانتیمتر و سایز آرماتور های 12 در محل زیر دیوارها و سایز آرماتور سایر نقاط فونداسیون 10از نوع AIII 

دیوار های به ضخامت 30 سانتیمتر در 3 متر پایین و 20 سانتیمتر در مابقی دیوار با شبکه 25*25 و سایز آرماتور 12 و تقویت قسمت پایینی با آرماتور سایز 20 و فاصله 30 سانتیمتر بصورت عمودی

سقف بصورت دال در محل ستونها با عرض 30 و ارتفاع 50 با شبکه آرماتور 16 به تعداد 5 عدد و 22 به تعداد 3 عدد و خاموت 10 با فواصل 15 سانتیمتر و در نزدیکی ستونها با فواصل 10 سانتیمتر

و همچنین اتاق پمپ خانه جنب مخزن با ابعاد 7*12 متر و ارتفاع 10.5 متر